Energy AnalytiX

W dzisiejszej coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce światowej, rosnących cenach energii oraz regulaminie zaostrzających się wymaganiach dotyczących wpływy przedsiębiorstw na środowisko naturalne, zdolność do szybkiej analizy i ścisłej kontroli kosztów operacyjnych stała się bardzo ważnym elementem zarządzania przedsiębiorstwem. Wszyscy poszukują sposobów na obniżenie kosztów energii, zmniejszenia jej zużycia i zminimalizowania wpływu zużycia energii na środowisko naturalne. Energia AnalytiX®Jest systemem monitorowania energii, analizy energetycznej i zarządzania energią (EMS), który zapewnia bogatą platformę i niezależną od platformy sprzętowej przeglądarkę w czasie rzeczywistym. System ma zastosowanie w każdej aplikacji, zarówno dla jednego budynku, jak dla całego kampusu lub dużego przedsiębiorstwa. Stwórz system zarządzania energią współpracujący z istniejącym systemem IT oraz zaporą firewall, bezpieczne ekrany wizualizacji i zestawienia danych, aby przeglądać raporty dotyczące energii, analizujące zużycie zasobów i postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Kierownicy działów, inżynierowie lub personel zajmujący się konserwacją mogą sprawnie odkrywać możliwości poprawy dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Energy AnalytiX zbiera dane liczników energii za pośrednictwem warstwy uniwersalnej łączności ICONICS GENESIS64, która umożliwia uzyskiwanie danych z liczników elektrycznych, gazowych, opałowych, wodnych, pary wodnej, chłodzonej wody lub innych mierników za pośrednictwem dowolnych dostępnych sieci. Poprzez usługi sieciowe i protokoły IEC, można łączyć się z inteligentną siecią energetyczną, aby uzyskać informacje o poborze energii i innych parametrach udostępnianych przez mierniki. Energy AnalytiX agreguje i rejestruje dane dotyczące zużycia w celu archiwizacji, analizy i porównania danych. Narzędzia do konfiguracji umożliwiają użytkownikom wprowadzenie praktycznie dowolnego modelu opisującego koszty zużycia energii, który określa umowa z dostawcą, dzięki czemu koszty mogą być automatycznie obliczane, rejestrowane, porównane z dostępnym budżetem, zestawiane z danymi historycznymi, oprócz tego mogą służyć do walidacji rzeczywistych rachunków za media.

CECHY

ZALETY

Automatyczna konfiguracja połączenia
z licznikami

Skraca czas wdrożenia i szybko łączy się z licznikami, wystarczy wybrać producenta model licznika, a Energy AnalytiX wykona resztę. Użytkownicy mogą generować konfiguracje liczników, parametry urządzeń i znaczniki, wykorzystując  AssetWorX przy użyciu kreatora, który obsługuje aliasy nazw urządzeń, portów, węzłów serwera i innych parametrów, aby szybko wdrożyć tysiące urządzeń w krótkim czasie.

 

Analiza zużycia energii na podstawie
współczynnika HDD (Heating Degree Days)

Normalizacja trendów zużycia energii na podstawie danych pogodowych i innych czynników zewnętrznych.

 

Raporty Energy Star 

Proste przedstawianie danych zgodnie ze standardem Energy Star w raportach dotyczących zużycia energii, wody i innych mediów.

 

Wizualizacja dużej ilości danych

Korzystaj z skutecznego tworzenia wykresów, aby ułatwić analizę dużych ilości danych dotyczących zużycia energii w prostym i przystępnym formacie.

 

Raportowanie i wbudowane obliczenia 

Automatycznie generuj raporty dotyczące kosztów, zużycia i emisji zanieczyszczeń.

 

Wizualizacja w sieci Web

Atrakcyjna wizualizacja w sieci Web na dowolnej przeglądarce internetowej, smartfonie i urządzeniach mobilnych dzięki wykorzystaniu Windows Presentation Foundation i Silverlight.

 

 Model kosztów zużycia energii

Wprowadź dowolny model obliczania kosztów zużycia energii do obliczania kosztów zużycia i walidacji rachunków otrzymywanych od dostawcy.

 

Agregacja danych

Zorganizuj swoje przedsiębiorstwo w strukturze drzewa zasobów. Automatycznie wyświetlaj zużycie energii zgodnie z oglądaną strukturą. Na przykład wyświetl zużycie energii przez: sprzęt, strefę, dział, budynek, kampus lub przez operację produkcyjną: jednostkę produktu, typ produktu, linię produkcyjną, zakład. Podsumuj wszystkie zebrane dane do raportów godzinowych, dziennych, miesięcznych i rocznych za pomocą kilku kliknięć.

 

Konfiguracja modeli normalizacji zużycia
i konsumpcji względnej

Definiuj wyrażenia wykorzystujące dane dotyczące energii  i inne dane. W ten sposób można przechowywać i analizować dane dotyczące energii znormalizowane względem innych danych produkcyjnych, aby dostarczyć nie tylko informacje o zużyciu, ale także o przyczynie niestandardowej konsumpcji. Przykładowe konfiguracje normalizacji zużycia energii:

  • KWh / hr – kWh na godzinę użytkowania
  • KWh / HDD – kWh znormalizowane do stopni
  • KWh / RuntimeHr – kWh na godzinę pracy
  • KWh / m3 – kWh na metr sześcienny wytwarzanego powietrza kondycjonowanego
  • KWh / m2 – kWh na metr kwadratowy podłogi
  • m3 / kg – metr sześcienny gazu na kilogram wytwarzanej pary
  • KWh / jednostka – kWh na jednostkę wytworzonego produktu.