GridWorX Server: pobieranie informacji z baz danych SQL do oprogramowania SCADA

Wiktor Susfał Łączność i Zarządzanie

Wpis ten będzie poświęcony narzędziu GridWorX, które jest częścią pakietu GENESIS64 i służy do łączności z bazami danych – w tym przypadku SQL.

Zawartość wpisu

Cały projekt będzie rozwiązaniem opierającym się o nawiązanie połączenia z bazą danych za pomocą GridWorX Server, którego konfiguracja odbywa się w module Workbench. Następnie zostaną omówione sposoby efektywnej prezentacji pobranych informacji w module graficznym GraphWorX64 wykorzystując narzędzie do wizualizacji – GridWorX Viewer. Program obsługujący bazy danych użyty przy tworzeniu projektu to Microsoft SQL Server Management Studio, instalowany wraz z pakietem GENESIS64.

Połączenie pomiędzy systemem SCADA i bazą SQL

Zakładając, że stworzona została już docelowa baza danych w programie SQL Server MS, należy dodać do listy jej właścicieli użytkownika, którego dane zostały wprowadzone podczas instalacji pakietu GENESIS64. Dzięki temu, baza ta będzie widoczna z poziomu Workbench. Użyta w projekcie baza danych nosi nazwę GridWorXTest, a całą procedurę dodania jej właściciela przedstawia poniższy filmik.


Kolejnym krokiem jest odszukanie zakładki narzędzia GridWorX Server z połączeniami SQL w programie Workbench. Odpowiednia ścieżka to: Workbench->DataConnectivity->Databases->SQLConnections. Następnie należy kliknąć PPM na tę zakładkę oraz wybrać opcję Add SQL Server Native Connection. Program wymaga od użytkownika aby wprowadzić nazwę nowo utworzonego połączenia oraz odpowiednią ścieżkę do bazy danych. Użytkownik nie musi tego robić sam ponieważ po wybraniu opcji Configure Connection dostępny staje się odpowiedni konfigurator.  Opcja Test Connection pozwala na sprawdzenie, czy łączność z wybraną bazą danych została nawiązana pomyślnie. Cała procedura konfiguracji pokazana jest na poniższym filmie.


Zdefiniowanie tabel dla narzędzia GridWorX Server

Następny krok to określenie źródła danych pod skonfigurowanym połączeniem. Jest to nic innego, jak określenie tabel z danymi generowanych przez GridWorX Server w oparciu o tabele pochodzące z wykorzystywanej bazy danych SQL. Użyta w projekcie baza danych GridWorXTest posiada dwie tabele: dbo.ProductionByShift oraz dbo.StationDowntime. Użytkownik ma możliwość stworzenia wielu źródeł danych będących realizacją dowolnego zapytania SQL.

Dostępne są dwa generatory zapytań SQL: zwykły i zaawansowany. Użytkownik ma też możliwość wprowadzenia zapytania ręcznie. Opcja ta jest dostępna po wybraniu zwykłego generatora (opcja: Configure Command) oraz zmianie typu zapytania na Custom.

Opcja Test Command wyświetla okno zawierające dane, które są generowane za pomocą wprowadzonego zapytania – pozwala to na sprawdzenie czy uzyskane efekty zgadzają się z zamierzonymi.

W polu Data Selection Schema dostępne są informacje na temat kolumn zawartych w tabeli bazy danych SQL, z którą następuje komunikacja oraz typu danych przechowywanych przez każdą kolumnę. Zaznaczona opcja Writable pozwala na późniejszą modyfikację danego pola z poziomu oprogramowania GENESIS64.

  • poniższy filmik prezentuje wykorzystanie zwykłego generatora zapytań SQL w celu wydobycia wszystkich danych z tabeli dbo.ProductionByShift
  • poniższy filmik prezentuje wykorzystanie zaawansowanego generatora zapytań SQL; za jego pomocą zostaną wydobyte dane z tabeli dbo.StationDowntime. Tabela ta zwiera informacje na temat przestojów w pracy pewnych stacji. Informacje te zostaną posortowane alfabetycznie względem nazwy stacji, a następnie względem czasu przestoju.

Ważną rzeczą jest fakt, że nie trzeba tworzyć za każdym razem nowego źródła danych opierającego się o wykorzystanie tej samej tabeli, gdy zachodzi potrzeba wyświetlenia danych według tego samego szablonu. Zakładając, że użytkownik potrzebuje za każdym razem wydobyć z tabeli dane na temat przestojów w pracy jednej, określonej stacji, nie musi tworzyć kilkunastu źródeł danych i definiować dla każdego z nich osobnych zapytań. Może on to zrobić raz, zastępując w zapytaniu wartość, która się zmienia (nazwę stacji), odpowiednim parametrem. Następnie, możliwe jest tworzenie „widoków” tych samych źródeł danych, dla każdego z nich definiując jedynie określoną wartość użytego parametru.

  • poniższy filmik prezentuje w praktyce opisane wyżej rozwiązanie

GridWorX Server posiada dedykowane narzędzie służące do wyświetlania zgromadzonych przez niego danych w module graficznym GraphWorX. Kolejny wpis będzie dotyczył graficznej prezentacji danych zgrupowanych w tabelach.

Elmark Automatyka udostępnia wersję demo oprogramowania GENESIS64 w celu osobistego przetestowania funkcjonalności pakietu. Skontaktuj się z nami na ICONICS@elmark.com.pl w celu otrzymania wersji testowej lub oferty handlowej.